<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

ابنيه و ساختمانها
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٤ 

حيفم اومد امروز چيزی در مورد تمبر ننويسم!  ابنيه و ساختمانها يکی ديگر از موضوعات متنوع انتشار تمبر هستند. اينهم تمبر چندتا قلعه قديمی چاپ کشور بريتانيا:


کلمات کلیدی: